پس همیشه شاد باش و بخند

چرا ناراحتی؟ ممکن است هرروز فقط با دو حالت رو به رو شوی وقتی که حالت خوب است یاوقتی که مریض هستی

اگر حالت خوب باشد که موردی برای ناراحتی وجود ندارد، اما وقتی مریض هستی، باز هم با دو حالت روبرو می شوی : حالت اول وقتی است که در حال خوب شدن هستی و حالت دوم وقتیاست که داری از دنیا میری

اگر حالت رو به بهبودی است که موردی برای ناراحتی وجودندارد ، اما اگر در حال مردن هستی، باز هم با دو حالت روبرو می شوی یا به بهشت میروی یا به جهنم

اگر به بهشت بروی که موردی برای ناراحتی وجود ندارد اما اگربه جهنم بروی ، آنجا دوستان زیادی در انتظارت هستند که حتی وقت نمی کنی برای آنها دست تکان بدهی

پس همیشه شاد باش و بخند
هرگز برای غروب کردن خورشید گریه نکن زیرا آن وقت، اشک هایت به تو مجال نمیدهند تا زیبایی های ستاره را ببینی.  

هیچ چیز در دنیاارزش ناراحت شدن را ندارد، اگر باور نداریاین مطلب را بخوان